RODO-POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności i wykorzystywania plików „cookies” na stronach internetowych należących do  SONIA SKRZYPNIK JEDZIEMY SWOJE Bytom 41-902 NIP 6263033537  REGON 382911748 
Informacje ogólne Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w witrynach internetowych www.jedziemyswoje.com. Administratorem witryn jest Sonia Skrzypnik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Sonia Skrzypnik Jedziemy Swoje, wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod adresem ul. Piłsudskiego 14, 41-902 Bytom, NIP 6263033537 REGON 382911748. Dane osobowe zbierane przez Administratora witryn są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO. Administrator witryn dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Klientów firmy SONIA SKRZYPNIK JEDZIEMY SWOJE. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Adresatem możliwości korzystania z Towarów i Usług dostępnych w witrynach nie są dzieci poniżej 18 roku życia. Dane osobowe Administrator danych osobowych Administratorem Twoich danych osobowych jest:  W sprawie Twoich SONIA SKRZYPNIK JEDZIEMY SWOJE Bytom 41-902 NIP 6263033537 REGON 382911748 danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą: poczty elektronicznej: info@jedziemyswoje.com lub poczty tradycyjnej:ul. Piłsudskiego 14, 41-902 Bytom. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach i zakresie: podjęcia działań przed zawarciem umowy na Twoje żądanie, tj. dane podane w formularzu kontaktowym w witrynach, tzn. adres e-mail oraz imię i nazwisko, numer telefonu w celach informacyjnych, na Twoje żądanie – odpowiedzi na Twoje zapytania zadane przez formularz kontaktowy, tzn. adres e-mail oraz imię i nazwisko, numer telefonu w celu świadczenia Usług niewymagających założenia Konta i zakupu Towaru lub usług, tj. przeglądanie stron www, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w witrynach, dane dotyczące sesji Twojego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID, adres IP; w celu realizacji Twoich zamówień – przetwarzamy dane takie jak: imię, nazwisko, adres mailowy oraz numer telefonu; w celu statystyk, ułatwienia korzystania z witryn oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności oraz czasu spędzanego na każdej z podstron, Twojej historii wyszukiwania, lokalizacji, adresie IP, ID urządzenia, danych dotyczących Twojej przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego; w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe podane przy wypełnianiu formularza kontaktowego oraz w korespondencji mailowej, a także inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub które wynikają z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej; w celu rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania Klientów, przetwarzamy podane przez Ciebie dane osobowe w formularzu kontaktowym, reklamacjach skargach i wnioskach, czy w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w innej formie, jak również dane dotyczące  świadczonych przez nas Usług będące przyczyną reklamacji, skargi czy wniosku oraz dane zawarte w dokumentach dołączonych do reklamacji, skarg i wniosków; w celu marketingu naszych Towarów i Usług oraz naszych klientów i partnerów przetwarzamy Twoje dane takie jak adres e-mail podany przez Ciebie dobrowolnie w oknie „zapis do newslettera”. Potwierdzenie adresu e-mail wpisanego w okno oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych w celu organizacji konkursów i programów lojalnościowych. Szczegółowe informacje na ten temat podane są każdorazowo w warunkach uczestnictwa danego konkursu lub programu lojalnościowego; w celu badania rynku i opinii przez nas lub naszych partnerów, tj. informacje o zamówieniu, Twoje dane podane w formularzu kontaktowym lub podczas zakupu, adres e-mail. Dane zebrane w ramach badania rynku i badania opinii nie są przez nas wykorzystywane do celów reklamowych. Dokładne wskazówki podane są w informacji o danej ankiecie lub w miejscu, w którym wprowadzasz swoje dane. Kategorie odnośnych danych osobowych Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych: dane kontaktowe; dane dotyczące aktywności w witrynach dane dotyczące zamówień oraz zapytań w formularzu kontaktowym dane dotyczące reklamacji skarg i wniosków; dane dotyczące usług marketingowych. Dobrowolność podania danych osobowych Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług przez Administratora danych osobowych za pośrednictwem witryn internetowych. Czas przetwarzania danych Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówień, usług, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Klienta. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach: kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę; kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 10 lat (kontakt nieaktywny); po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne. Niektóre dane w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3 lat dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez Administratora. Twoje dane osobowe dotyczące preferencji, zachowań i wyboru treści marketingowych mogą być wykorzystywane jako podstawa do podjęcia zautomatyzowanych decyzji w celu określenia możliwości sprzedażowych witryn. Odbiorcy danych osobowych Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców: organom państwowym, np. prokuratura, Policja, PUODO, Prezes UOKiK, jeżeli się o to do nas zwrócą,  Prawa osoby, której dane dotyczą Na podstawie RODO masz prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych; żądania sprostowania swoich danych osobowych; żądania usunięcia swoich danych osobowych; żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; żądania przenoszenia danych osobowych. Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W każdym wypadku Administrator danych osobowych poinformuje Cię o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia. Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO) Masz prawo uzyskania od Administratora danych osobowych informacji czy Twoje dane osobowe są przetwarzane. Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe masz prawo do: dostępu do danych osobowych; uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską; uzyskania kopii swoich danych osobowych wniesienia skargi do GIODO, w przypadku, kiedy uznasz, że Twoje dane przetwarzane są w sposób nieprawidłowy Jeśli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: info@jedziemyswoje.com Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO) Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych. Masz też prawo do żądania od Administratora uzupełnienia Twoich danych osobowych. Jeśli chcesz zażądać sprostowania danych osobowych lub ich uzupełnienia, zgłoś swoje żądanie na adres: info@jedziemyswoje.com.  Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) . Pliki „cookies” Informacje ogólne Podczas przeglądania stron internetowych www.jedziemyswoje.com są używane pliki „cookies”, zwane dalej Cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w Twoim urządzeniu końcowym w związku korzystaniem z witryn. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych www.jedziemyswoje.com. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie i dostosować strony internetowe indywidualnie do Twoich potrzeb. Pliki „cookies” zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość. Bezpieczeństwo Stosowane przez nas pliki „cookies” są bezpieczne dla Twoich urządzeń. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do Twoich urządzeń poprzez pliki „cookies” wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Rodzaje plików „cookies” Stosujemy dwa rodzaje plików cookies: Cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Twojego urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia. Cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego urządzenia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia. 
JEDZIEMY SWOJE 
Odwiedź nasze profile